मुख्य पृष्ठ > आमच्या विषयी

आमच्या विषयी

पुराभिलेख संचालनालय ही महाराष्ट्र शासनाची केंद्रीय अभिलेखागार म्हणून विकसीत झालेली संस्था आहे.या संचालनालयाची मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद व नागपुर येथे अप्रचलित अभिलेखांची अभिलेखागारे असुन मंत्रालयात समप्रमाणीत अभिलेखांचे अभिलेख कक्ष स्थापीत आहेत. या संचालनालयात मागील चार शतकापासुन ते आजतागायतचे अभिलेख जतन करुन ठेवण्यात आले असुन त्याचे परीक्षण, संशोधन, संवर्धन व प्रकाशनाचे कर्तव्य या संचलनालयाकडुन पार पाडले जाते आणी शासनास ते वेळोवेळी संदर्भासाठी उपलब्ध करून दिले जातात. शासनाच्या या विभागाची स्थापना सन १८२९ मध्ये झालेली आहे.